UAB „BARONO VILA“ IR JOS VALDOMOS ELEKTRONINĖS
SVETAINĖS WWW.BARONOVILA.LT
PRIVATUMO POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. BARONOVILA.LT yra elektroninė svetainė, valdoma juridinio asmens UAB „BARONO VILA“, į/k.: 304516138, veikianti adresu Elnio g. 12, Butėnai, LT-29356 Anykščių r.(toliau UAB „BARONO VILA“ – Bendrovė).
2. Bendrovės privatumo politika (toliau – Privatumo politika) taikoma fizinių asmenų (toliau – Duomenų subjektai) asmens duomenims, kuriuos tvarko Bendrovė.
3. Privatumo politikos tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikoje galiojančios teisinės asmens duomenų apsaugos įgyvendinimą.
4. Privatumo politika numato Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir principus, Duomenų subjekto teises ir pagrindines asmens duomenų saugumo užtikrinimo technines ir organizacines priemones.
5. Bendrovė vertina Duomenų subjekto pasitikėjimą ir įsipareigoja saugoti Duomenų subjekto privatumą bei pateiktą informaciją naudoti išskirtinai Privatumo politikoje nurodytais tikslais.
6. Asmens duomenys tvarkomi ir naudojami atsižvelgiant į tai, kokiais tikslais Duomenų subjektas juos pateikė Bendrovei ar kitais Duomenų subjekto patvirtintais tikslais.
7. Su Privatumo politika yra supažindinti ir jų privalo laikytis visi Bendrovės darbuotojai, Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai ar tretieji asmenys, kurie tvarko Bendrovės valdomus asmens duomenis arba vykdydami sutartis su Bendrove juos sužino.
8. Duomenų subjektas, pateikdamas Bendrovei savo asmens duomenis, patvirtina ir savanoriškai sutinka, kad Bendrovė valdytų ir tvarkytų Duomenų subjekto asmens duomenis, laikantis šios Privatumo politikos ir galiojančio teisinio asmens duomenų apsaugos reguliavimo. Su Privatumo politika galima susipažinti bet kuriuo metu BARONOVILA.LT elektroninėje svetainėje, o kilus papildomiems klausimams, bet kuriuo metu prašome kreiptis telefonu +370 698 40202 arba el. paštu info@baronovila.lt.
9. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Duomenų subjektai visuomet bus informuoti naująją Privatumo politikos redakciją paskelbiant BARONOVILA.LT elektroninėje svetainėje.

II. BENDROVĖS RENKAMI ASMENS DUOMENYS
10. Bendrovė renka tik tuos Duomenų subjekto duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia lankydamasis ir naudodamasis elektronine svetaine BARONOVILA.LT bei rezervuodamas Bendrovės paslaugas, naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis, atvykęs tiesiogiai į Bendrovės būstinę ar per Bendrovės partnerius bei sutikęs su jo asmens duomenų naudojimu, reikalingu Bendrovės paslaugoms suteikti ir/arba tiesioginės rinkodaros tikslais.
11. Bendrovės renkama informacija gali būti: Duomenų subjekto ir (ar) Duomenų subjekto atstovaujamo asmens vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, asmens kodas, atvaizdas, mokėjimo kortelės duomenys, banko duomenys. Duomenų subjektas, pateikęs savo asmens duomenis Bendrovei, gali bet kuriuo metu:
a. koreguoti ir/ar pildyti Bendrovei pateiktus asmens duomenis. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Duomenų subjektas;
b. kreiptis į Bendrovę elektroniniu pašto adresu info@baronovila.lt dėl Bendrovei pateiktų duomenų panaikinimo ir/ar pakeitimo.

III. DUOMENŲ SUBJEKTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
12. Bendrovė asmens duomenis tvarko tik šioje politikoje nurodytais pagrindais ir tikslais ir tik įgyvendinant šiuos uždavinius:
a. Duomenų subjekto identifikavimui teikiant Bendrovės paslaugas, kurias rezervavo Duomenų subjektas. Šiuo atveju Duomenų subjekto duomenys naudojami administruojant teikiamas paslaugas, informuojant apie paslaugas, ar jų teikimo sąlygų pasikeitimą, finansinės apskaitos tvarkymui bei kitais su paslaugų teikimu susijusiais pagrindais;
b. Duomenų subjekto identifikavimui Bendrovės klientų valdymo programose bei Bendrovės elektroninės svetainės BARONOVILA.LT duombazėje;
c. Siekiant apsaugoti Bendrovės turtą;
d. gavus atskirą Duomenų subjekto sutikimą – tiesioginės rinkodaros tikslais;
e. teisės aktuose Bendrovės nustatytų pareigų vykdymui;
f. auditui.

IV. DUOMENŲ SUBJEKTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
13. Bendrovė Duomenų subjektų asmens duomenis tvarko laikydamasis šių principų:
a. Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
b. Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
c. Asmens duomenys yra tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
d. Asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
e. Asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
f. Asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

V. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
14. Bendrovei tvarkant Duomenų subjektų asmens duomenis, jie turi šias teises:
a. Gauti informaciją apie tai, kokius Duomenų subjekto asmens duomenis tvarko Bendrovė, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu jie tvarkomi;
b. Kreiptis į Bendrovę su prašymu ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu duomenys yra neteisingi, nepilni arba netikslūs;
c. Reikalauti ištrinti Bendrovės tvarkomus Duomenų subjekto asmens duomenis („teisė būti pamirštam“, išskyrus tiek, kiek duomenis būtina tvarkyti Bendrovei vykdant teisines pareigas, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais);
d. Reikalauti, kad būtų apribotas Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas;
e. Nesutikti su Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu (išskyrus tiek, kiek duomenis būtina tvarkyti Bendrovei vykdant teisines pareigas, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais);
f. Prašyti, kad Duomenų subjekto asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);
g. Atšaukti duotą sutikimą (jei asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu);
h. Pateikti skundą priežiūros institucijai.
15. Duomenų subjektai į Bendrovę su prašymais (toliau – Prašymas) dėl savo teisių, nustatytų šios Privatumo politikos 14 str. a – h punktuose įgyvendinimo į Bendrovę gali kreiptis raštu, tinkamai patvirtindamas savo tapatybę (pateikdamas asmens dokumento kopiją ar kitu pakankamu būdu patvirtinęs savo tapatybę).
16. Bendrovė atsakymą Duomenų subjektui pateikia įmanomai trumpiausiais terminais, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, Bendrovė raštu pranešęs Duomenų subjektui, turi teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Prašymo pateikimo dienos. Jei Prašymas yra susijęs su Duomenų subjekto reikalavimu ištaisyti, sunaikinti, ištrinti, apriboti jo asmens duomenų tvarkymą, atsakymas jam pateikiamas ir atitinkamų priemonių imamasi įmanomai trumpiausiais terminais, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokio Prašymo gavimo dienos.
17. Bendrovė aukščiau nurodytais terminais motyvuotai gali atsisakyti tenkinti Prašymą, raštu nurodant BDAR ir kituose teisės aktuose nurodytus tokio atsisakymo teisinius pagrindus.

VI. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS
18. Bendrovė Duomenų subjektų asmens duomenis tvarko tik šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais ir tik tiek, kiek yra būtina šiems tikslams pasiekti. Bendrovė Duomenų subjektų asmens duomenis saugo tiek, kiek toks saugojimas privalomas pagal teisės aktus, o taip pat tiek, kiek tai būtina teisėtiems Bendrovės interesams užtikrinti, bet ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų. Suėjus asmens duomenų saugojimo terminui, šie duomenys sunaikinami.
19. Asmens duomenis gali tvarkyti tik įgalioti Bendrovės asmenys. Kiekvienas Bendrovės darbuotojas, tvarkantis asmens duomenis, privalo tvarkyti asmens duomenis griežtai vadovaudamasis BDAR, įstatymu, kitais teisės aktais ir šia Privatumo politika, laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jis susipažino vykdydamas savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Ši pareiga išlieka ir pasibaigus darbo santykiams.
20. Bendrovė saugodamas asmens duomenis nuo neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės ar kitų neteisėtų manipuliacijų naudoja organizacines (teisines, procedūrines) ir technines (saugumo sistemas ir kitas fizines priemones, ribojančias prieigą prie asmens duomenų (informacinių sistemų ir duomenų bazių, darbo vietų ir kt.) priemones.
21. Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai ar tretieji asmenys, kuriuos Bendrovė pasitelkė užsakytoms paslaugoms teikti turi garantuoti reikiamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones ir užtikrinti, kad tokių priemonių būtų laikomasi.

VII. RINKODARA IR KORESPONDENCIJA
22. Rezervuodamas Bendrovės teikiamas paslaugas ir jomis naudodamasis, Duomenų subjektas gali laisvanoriškai sutikti, jog jo pateikti asmens duomenys būtų naudojami Bendrovės tiesioginės rinkodaros tikslais, rašytiniu būdu sutinkant dėl tokio asmens duomenų naudojimo.
23. Bendrovei duotą sutikimą, naudoti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Duomenų subjektas gali taip pat bet kuriuo metu atšaukti tokiu pačiu būdu, kaip jis buvo duotas ar kitu Duomenų subjektui patogiu būdu.

VIII. VAIZDO STEBĖJIMAS
24. Bendrovės vidaus patalpose bei lauko teritorijoje vaizdas stebimas ir išsaugomas siekiant užtikrinti Bendrovės turto saugumą.
25. Vaizdas stebimas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
26. Vaizdo stebėjimo priemonės įrengiamos taip, kad atsižvelgiant į nustatytą vaizdo stebėjimo tikslą:
a. vaizdas būtų stebimas ne didesnėje patalpos ar teritorijos dalyje, negu tai yra būtina;
b. būtų renkama ne daugiau vaizdo duomenų, negu tai yra būtina.
c. Apie stebimą vaizdą informuojama informacinėse lentelėse, esančiose prie įėjimo į administracines Bendrovės, apgyvendinimo bei Konferencijų salės patalpas. Lentelėje nurodytas Bendrovės pavadinimas ir kontaktiniai duomenys.
27. Vaizdo įrašai, priklausomai nuo vaizdo įrašymo įrenginių laikmenų talpos, saugomi iki 14 dienų, o paskui sunaikinami (ištrinami).

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
28. Duomenų subjektas su Bendrovės Privatumo politika gali susipažinti BARONOVILA.LT internetinėje svetainėje.
29. Bendrovė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti savo Privatumo politiką, apie tai pranešdama savo BARONOVILA.LT internetinėje svetainėje.
30. Privatumo politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami BARONOVILA.LT internetinėje svetainėje.